De Vlaamse Staak Opwijk

De POM ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Opwijk en de intercommunale Haviland een lokale bedrijvenzone van 5 ha.

Het lokaal bedrijventerrein “De Vlaamse Staak” te Opwijk is een nieuw bestemde zone die deel uitmaakt van het RUP Nijverseel dat definitief werd vastgesteld anno 2012. De zone is gelegen langs de N47 Steenweg op Dendermonde, op de grens met de gemeente Lebbeke (Provincie Oost-Vlaanderen).

De bedrijvenzone moet plaats bieden aan kmo’s en ambachtelijke bedrijven met een lokaal karakter.  

POM Vlaams-Brabant, gemeente Opwijk en intercommunale Haviland – werken samen voor de ontwikkeling van de bedrijvenzone. Het ontwerp en de realisatie van het aansluitend buurtpark alsook de groenbuffer werd in juli 2015 via een samenwerkingsovereenkomst toevertrouwd aan Regionaal Landschap Groene Corridor.

In 2014 werd de procedure voor de verwerving van de gronden ter realisatie van de bedrijvenzone en het buurtpark opgestart. In de loop van 2015 werd voor het grootste deel van de percelen binnen de projectzone met de betreffende eigenaars tot een akkoord voor minnelijke aankoop van hun gronden gekomen. De ondertekening van de aktes werd begin 2016 voltooid.

In de loop van 2015 werd het ontwerp voor de bedrijvenzone verder gefinaliseerd en technisch uitgetekend, rekening houdende met de resultaten uit de waterstudie. RLGC startte in de loop van 2015 een samenwerkingstraject met verschillende actoren (school, jeugdbeweging, buurtbewoners, …) om zo tot een eerste inrichtingsvoorstel te komen voor het buurtpark en de groenbuffer. Het ontwerpvoorstel is het resultaat van een doorgedreven participatief proces met alle stakeholders. Doorheen het buurtpark wordt een aansluiting voor fietsers en voetgangers voorzien van en naar de bedrijvenzone.

In september 2015 werd een buurtvergadering georganiseerd om de ontwerpplannen van zowel de bedrijvenzone als het buurtpark voor te stellen.  

In 2016 werd van de procedure tot gedeeltelijke verlegging en afschaffing van voet- en buurtwegen doorlopen. hierop volgt de vergunningsaanvraag.
De werken voor de aanleg van het park en de infrastructuur op de bedrijvenzone zijn gestart voorjaar 2018.

Projectfiche

De Vlaamse Staak Opwijk


Oppervlakte

5 ha

Type

Bedrijventerreinen

Status

Nieuw, in ontwikkeling

Locatie

Rodeveld 15
1745 Opwijk

Contact

Ilse Demeulenaere
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 94
ilse.demeulenaere@pomvlaamsbrabant.be

Partners

In samenwerking met:

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.