Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening PRUP BEK Kampenhout-Sas

Het Directiecomité van de POM Vlaams-Brabant deelt mee dat, overeenkomstig artikel 17 van het decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut van 24-2-2017, op datum van 15 juli 2020 een openbaar onderzoek geopend wordt, over het door het Directiecomité van de POM in zitting van 15-05-2020 voorlopig vastgesteld onteigeningbesluit “PRUP BEK Kampenhout-Sas”.

De te onteigenen terreinen zijn gesitueerd in de gemeentes Boortmeerbeek en Kampenhout, binnen de afbakening van het Provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Bijzonder Economisch Knooppunt (BEK) Kampenhout-Sas.  

Het voorlopig onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan en de projectnota, liggen ter inzage op volgende diensten:  

  • POM Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven                                                                                  elke werkdag van 9u tot 12u na afspraak via info@pomvlaamsbrabant.be                                                 of telefonisch op 016 26 71 90.  
  • Gemeente Kampenhout, dienst Omgeving, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout                                          elke werkdag van 9u tot 12u na afspraak via omgeving@kampenhout.be                                                  of telefonisch op 016 65 99 05 of 016 65 99 06  
  • Gemeente Boortmeerbeek, Dienst Grondgebiedzaken, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek                                        na afspraak via ruimtelijkeordening@boortmeerkbeek.be                                                          of telefonisch op 015 51 11 45.  

Personen die bezwaren of opmerkingen hebben tegen de definitieve vaststelling van dit plan, of een verzoek tot zelfrealisatie wensen in te dienen conform art.25 eerste lid van het onteigeningsdecreet, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend te sturen of af te geven tegen ontvangstbewijs aan de POM Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 LEUVEN, binnen de termijn van dit openbaar onderzoek, dat zal aanvangen op 15-07-2020 en eindigen op 15-8-2020 (inbegrepen). De datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.  

De POM Vlaams-Brabant heeft het recht om geen rekening te houden met standpunten, opmerkingen of bezwaren die werden ingediend na 15 augustus 2020  (artikel 21 van het Onteigeningsdecreet).  

Voor bijkomende inlichtingen kan u zich wenden tot:                                                          POM Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 LEUVEN                                                        tel.: +32 16 26 71 90                                                                        email: info@pomvlaamsbrabant.be  

Klik hier om vervolgens de bijkomende documenten te consulteren.

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.